Program Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program)
Program Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program)

Program Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program)

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Program Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program, VWP) umożliwia obywatelom niektórych krajów podróżowanie do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i służbowych bez konieczności uzyskania wizy w przypadku pobytu trwającego do 90 dni. Nie wszystkie kraje uczestniczą w programie VWP i nie wszyscy podróżni z krajów uczestniczących w programie VWP spełniają wymagania, aby zostać objęci tym programem. Osoby podróżujące z krajów objętych programem VWP muszą ubiegać się o autoryzację za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization (ESTA)), są kontrolowane w punkcie wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, a ich dane są wprowadzane do programu US-VISIT Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kraje członkowskie*

Andorra
Australia
Austria
Belgia
Brunei
Czechy
Chile
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Japonia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Malta
Monako
Niemcy
Norwegia
Nowa Zelandia
Polska
Portugalia
Republika Korei
San Marino
Singapur
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Tajwan
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Obywatele krajów członkowskich mogą podróżować bez wizy w celach turystycznych lub służbowych na okres nie dłuższy niż 90 dni, jeśli spełniają poniższe wymagania:

 • posiadają paszport zgodny z programem VWP
 • zarejestrują się on-line za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA),
 • spełniają standardowe warunki programu VWP omówione poniżej.

*Nawiązując do określeń znajdujących się na tej stronie tj. "kraju" lub "krajów", należy podkreślić, że tzw. Taiwan Relations Act z 1979 r., wyd. U. Nr 96-8, sekcja 4 (b) (1), stanowi, że "jakiekowiek przepisy Stanów Zjednoczonych odnoszące się do innych krajów, narodów, państw, rządów, lub podobnych podmiotów odnoszą się również do Tajwanu. "22 USC § 3.303 (b) (1). W związku z powyższym, wszelkie odniesienia do określeń "państwo" lub "państwa" w regulacjach dotyczących Visa Waiver Program, sekcja 217 Ustawy o imigracji i obywatelstwie, 8 U.S.C. 1187, mają zastosowanie również do Tajwan. Jest to zgodne z zasadą jednych Chin., w ramach której Stany Zjednoczone utrzymują nieoficjalne stosunki z Tajwanem od 1979 roku.

Wymagania

Aby wjechać do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, osoba podróżująca musi:

 • Być obywatelem jednego z ww. krajów oraz posiadać zgodny z programem VWP paszport,
 • Posiadać autoryzację systemu ESTA,
 • Przebywać w Stanach Zjednoczonych nie dłużej niż 90 dni.
 • Podróżować w celach:
  a. Służbowych- Celem planowanej podróży są konsultacje z partnerami biznesowymi, naukowe, edukacyjne, zawodowe lub biznesowe zjazdy, lub konferencje w konkretnych terminach, kwestie własnościowe lub w celu negocjowania kontraktu.
  b. Turystycznych- Celem planowanej podróży jest rekreacja, w tym wakacje, święta, rozrywka, wizyty u przyjaciół lub rodziny, odpoczynek, leczenie, występy amatorów w wydarzeniach muzycznych, sportowych, konkursach itp., którzy nie pobierają żadnego wynagrodzenia
  c. Tranzyt- Jeśli podróżuje się przez Stany Zjednoczone

Dodatkowo, wjeżdżając do Stanów Zjednoczonych drogą lotniczą lub morską osoba taka musi:

 • posiadać bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż. W przypadku posiadania elektronicznego biletu wymagana jest kopia planu podróży, którą należy przedłożyć urzędnikowi imigracyjnemu. Osoby podróżujące docelowo do Meksyku, Kanady, na Bermudy lub Wyspy Karaibskie muszą być pełnoprawnymi mieszkańcami tych terenów,
 • wjechać do Stanów Zjednoczonych na pokładzie przewoźnika lotniczego lub morskiego, który bierze udział w programie. Dotyczy to również statków powietrznych korporacji amerykańskiej, która zawarła umowę z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przewozie pasażerów w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

W przypadku wjazdu do Stanów Zjednoczonych drogą lądową z Kanady lub Meksyku wymagania dotyczące dokumentów są takie same, aczkolwiek nie ma wymogu posiadania biletów powrotnych ani korzystania z usług przewoźników-sygnatariuszy. Należy wykazać urzędnikowi, że dysponują Państwo środkami pozwalającymi na utrzymanie się podczas pobytu w USA oraz na wyjazd z USA.

Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization, ESTA)

Od 1 kwietnia 2016 osoby podróżujące do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program, VWP) muszą posiadać ważny elektroniczny paszport. Zasada ta dotyczy również osób, które posiadają ważną autoryzację w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (ESTA). Na okładce paszportu elektronicznego znajduje się symbol:

Wymagania dotyczące paszportu

Ponadto obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego, którzy podróżowali lub przebywali w Iraku, Iranie, Syrii, Sudanie, Libii lub Jemenie 1 marca 2011 lub później nie mogą podróżować lub być wpuszczonym do USA w ramach tego programu. Obywatele krajów należących do Programu Ruchu Bezwizowego, którzy jednocześnie są obywatelami Iraku, Iranu, Korei Północnej, Sudanu lub Syrii również nie mogą już podróżować lub być wpuszczonym do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Ograniczenie to nie dotyczy obywateli krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego, których obecność w tych krajach była związana ze służbą wojskową w siłach militarnych kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego lub w celu wykonywania obowiązków służbowych jako pełnoetatowy pracownik rządu kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego.

Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego może znieść te ograniczenia jeżeli uzna, że takie odstąpienie służy egzekwowaniu prawa lub leży w interesie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Każdy przypadek musi być rozpatrzony indywidualnie. Do zniesienia ograniczenia mogą kwalifikować się:

 • Osoby, które podróżowały do Iraku, Iranu, Korei Północnej, Syrii, Sudanu, Libii i/lub Jemenu reprezentując organizacje międzynarodowe, regionalne lub urzędnicy rządowi niższego szczebla podróżujący służbowo;
 • Osoby, które podróżowały do Iraku, Iranu, Korei Północnej, Syrii, Sudanu, Libii i/lub Jemenu reprezentując humanitarne organizacje pozarządowe (NGO); oraz
 • Osoby, które podróżowały do Iraku, Iranu, Korei Północnej, Syrii, Sudanu, Libii i/lub Jemenu jako dziennikarze reporterzy.
 • Osoby, które podróżowały do Iranu w celach biznesowych zgodnie z ustaleniami Wspólnego Kompleksowego Planu Działania (14 lipca 2015); i
 • Osoby, które podróżowały do Iraku w celach biznesowych.

Dostępny jest uaktualniony formularz wniosku ESTA. Zawiera on dodatkowe pytania dotyczące nowych wymagań, o których jest mowa w Ustawie. Zachęcamy podróżnych, aby korzystali z uaktualnionego systemu ESTA, który pomoże ustalić, czy dany przypadek kwalifikuje się do zwolnienia z obowiązku ubiegania się o wizę. Nie ma odrębnego formularza dla osób ubiegających się o powyższe uchylenie.

Osoby posiadające aktualny status ESTA powinny przed podróżą sprawdzić go na stronie CBP https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.

Ważność paszportu: Osoby podróżujące do Stanów Zjednoczonych muszą posiadać paszporty ważne przez 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych. Obywatele krajów wymienionych na aktualnej liście klubu krajów zwolnionych z ww. wymogu (Six Month Club Update) muszą posiadać paszport ważny jedynie na czas ich pobytu. Osoby podróżujące bez wizy w ramach Programu Ruchu Bezwizowego muszą mieć paszport ważny przynajmniej 90 dni. Jeśli paszport nie jest ważny na okres 90 dni, właściciel takiego paszportu zostanie wpuszczony do Stanów Zjednoczonych tylko do dnia wygaśnięcia ważności paszportu.

Osoby podróżujące z krajów objętych programem VWP posiadające paszporty niespełniające tych wymagań powinny uzyskać nowy paszport spełniający wymagania programu VWP w urzędzie wydającym paszporty w kraju ojczystym. W przeciwnym razie podróżowanie w ramach programu VWP nie będzie możliwe i należy ubiegać się o wizę na wjazd do Stanów Zjednoczonych.

Osoby niespełniające wymagań

Niektóre osoby mogą być nie uprawnione do wjazdu do Stanów Zjednoczonych bez wizy w ramach programu VWP. Obejmuje to osoby aresztowane, nawet jeśli areszt nie był wynikiem wyroku skazującego za przestępstwo kryminalne, osoby karane (nawet w przypadku ułaskawienia, amnestii lub innego aktu łaski), osoby z poważną chorobą zakaźną, osoby, których nie wpuszczono do Stanów Zjednoczonych lub które zostały deportowane ze Stanów Zjednoczonych lub przekroczyły długość pobytu dozwoloną w ramach programu VWP. Takie osoby muszą ubiegać się o wizę. Jeśli osoby takie podejmą próbę wjazdu bez wizy, mogą nie być wpuszczone na teren Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z  Poprawką do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program Improvement) i ustawą o zapobieganiu terroryzmowi (Terrorist Travel Prevention Act)  z 2015 r., osoby które podróżowały lub przebywały w Iranie, Iraku, Korei Północnej, Libii, Somalii, Sudanie, Syrii oraz/lub w Jemenie w dniu 1 marca 2011 roku lub po tej dacie (poza nielicznymi wyjątkami wyjazdów w celach dyplomatycznych lub wojskowych w służbie kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego), lub podróżni, którzy są również  obywatelami Iranu, Iraku, Korei Północnej, Sudanu oraz/lub Syrii, nie kwalifikują się już do podróży do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w ramach Poprawki do Programu Ruchu Bezwizowego i ustawy o zapobieganiu terroryzmowi z 2015 r., można znaleźć na  stronie internetowej: http://cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

Osoby, które popełniły drobne wykroczenia drogowe, które nie skutkowały aresztem i/lub wyrokiem skazującym za wykroczenie mogą podróżować bez wizy, o ile spełniają pozostałe wymagania. Jeśli wykroczenie drogowe miało miejsce w Stanach Zjednoczonych i dana osoba nie opłaciła grzywny lub nie stawiła się na rozprawie sądowej, może być wydany nakaz aresztowania dla takiej osoby i wówczas mogą pojawić się problemy przy wjeździe do USA. Dlatego też należy najpierw uregulować takie kwestie przed podróżą, kontaktując się z sądem, w którym dana osoba miała się stawić. Jeśli adres sądu jest nieznany, można go znaleźć na stronie internetowej www.refdesk.com.

Podróżować bez wizy nie mogą osoby planujące podjąć studia, pracę lub pozostanie w Stanach Zjednoczonych dłużej niż 90 dni. Nie przewiduje się również możliwości zmiany statusu (z turysty na studenta itp.) w przypadku osób przebywających już w Stanach Zjednoczonych. Takie osoby muszą mieć wizę. Jeśli urzędnik imigracyjny uzna, że dana osoba podróżująca bez wizy zamierza podjąć studia, pracę lub pozostanie dłużej niż 90 dni, może odmówić jej wjazdu.

Odmowa z systemu ESTA

Osoby, które otrzymały odmowę z systemu ESTA nie mogą podróżować w ramach programu VWP. Przed wyjazdem muszą one złożyć wniosek o wizę.

Aplikanci z Kanady, Meksyku I Bermudów

Kanada, Meksyk i Bermudy nie biorą udziału w Programie Ruchu Bezwizowego. Ustawa o Imigracji i Obywatelstwie zawiera inne postanowienia dotyczące ruchu bezwizowego dla obywateli Kanady i Bermudów w pewnych okolicznościach. Więcej informacji można znaleźć na stronie Obywatele Kanady i Bermudów.

Ponieważ obywatele tych krajów nie biorą udziału w Programie Bezwizowym, nie dotyczą ich przepisy Programu dotyczące paszportów odczytywanych maszynowo lub paszportów biometrycznych. Ponadto od niektórych obywateli Kanady i Bermudów podróżujących do Stanów Zjednoczonych wymagana jest wiza nieimigracyjna.

 

Więcej informacji

Więcej informacji o Programie Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Stanu.

Prosimy zapoznać się z Ostrzeżeniem Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS Advisory Warning) dotyczącym nieautoryzowanych stron internetowych oferujących rejestrację w systemie ESTA.

Prosimy nie kontaktować się z Ambasadą/Konsulatem odnośnie pytań dotyczących rejestracji w systemie ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Za prawidłowe funkcjonowanie tego procesu odpowiada Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszelkie pytania dotyczące procesu ESTA należy kierować do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.