Wiza Narzeczeńska (K1/K2, K3/K4)
Wiza Narzeczeńska (K1/K2, K3/K4)

Wiza Narzeczeńska (K1/K2, K3/K4)

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Wiza narzeczeńska K-1 to rodzaj wizy nieimigracyjnej dla narzeczonej/ego obywatela USA. Wiza K-1 pozwala narzeczonej/emu na wjazd do USA i zawarcie związku małżeńskiego z osobą, która złożyła petycję, w ciągu 90 dni od chwili wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Po zawarciu związku małżeńskiego należy zgłosić się do Urzędu Imigracyjnego (USCIS) w celu zmiany statusu na status stałego rezydenta (Legal Permanent Resident). Wiza narzeczeńska umożliwia emigrację do USA i zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem USA w okresie 90 dni po wjeździe na teren Stanów Zjednoczonych, dlatego narzeczona/y musi spełnić niektóre wymagania dotyczące ubiegania się o wizę imigracyjną. Dzieci osób ubiegających się o wizę K-1 kwalifikują się do otrzymania wizy K-2, jeżeli nie ukończyły 21 roku życia.

Obywatel USA (wnioskodawca) musi złożyć petycję narzeczeńską na formularzu I-129F (Petition for Alien Fiance) do Urzędu Imigracyjnego za pośrednictwem USCIS Dallas Lockbox. Więcej informacji na temat wiz narzeczeńskich można znaleźć na stronie Urzędu Imigracyjnego (USCIS) w zakładce Fiance Visas. Uwaga: Formularza I-129F nie można złożyć w Ambasadzie, Konsulacie lub w Urzędzie Imigracyjnym za granicą.

Po zatwierdzeniu petycji przez Urząd Imigracyjny jest ona kierowana do Krajowego Centrum Wizowego (National Visa Center) w celu przeprowadzenia kolejnych procedur. Następnie petycja jest przesyłana do Ambasady lub Konsulatu właściwych dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wizę narzeczeńską K-1.

Wyznaczenie terminu rozmowy z konsulem

Po otrzymaniu zatwierdzonej petycji z NVC, Sekcja Imigracyjna Ambasady Amerykańskiej w Warszawie wysyła do narzeczonej/ego list z instrukcjami, jak należy się przygotować do rozmowy z konsulem i wyznaczyć termin spotkania przez stronę internetową.

Do listu dołączona jest kopia petycji, której datę ważności należy sprawdzić przed wyznaczeniem terminu rozmowy. Jeśli petycja straciła lub wkrótce straci swoją ważność, osoba, która złożyła petycję powinna dostarczyć do Ambasady oświadczenie o gotowości do zawarcia związku małżeńskiego w ciągu 90 dni od daty wjazdu narzeczonej/ego na teren Stanów Zjednoczonych oraz oświadczenie o posiadaniu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego przez obydwie strony. Oświadczenie może być przesłane elektronicznie, a oryginał dokumentu powinien być dostarczony do Ambasady w dniu rozmowy z konsulem.

Uwaga: Nie należy umawiać się na rozmowę z konsulem przed otrzymaniem tego listu. Jeśli w ciągu 6 tygodni od uzyskania z NVC zawiadomienia o przesłaniu petycji do Warszawy narzeczona/y nie otrzyma z Ambasady listu z instrukcjami, należy wysłać zapytanie o status swojej sprawy bezpośrednio do Sekcji Konsularnej w Warszawie na adres publicwaw@state.gov

Przygotowanie do rozmowy z konsulem

Instrukcje dotyczące przygotowania do rozmowy z konsulem w sprawie wizy narzeczeńskiej są dostępne na stronie internetowej Ambasady Amerykańskiej w Warszawie (http://poland.usembassy.gov/fiancee_visas_iv.htlm). Informacje o opłacie wizowej i dostępnych formach płatności można znaleźć na innej stronie tego portalu (http://www.ustraveldocs.com/pl/pl-niv-paymentinfo.asp).

Wypełnienie formularza DS-160

Każda osoba ubiegająca się o wizę narzeczeńską, również dziecko, musi wypełnić osobne podanie o wizę - formularz DS-160. Formularz DS-160 musi zostać wypełniony i złożony przez stronę internetową przed wyznaczonym terminem rozmowy w Ambasadzie. Formularz DS-160 musi zostać przesłany on-line, a potwierdzenie wysłania podania należy wydrukować i przynieść na rozmowę z konsulem. Ambasada USA w Warszawie nie przyjmuje podań wypełnionych ręcznie lub drukiem, a osoba, która nie przyniesie potwierdzenia wysłania formularza DS-160, nie zostanie dopuszczona do rozmowy z konsulem.

Złożenie elektronicznego podpisu na formularzu DS-160 przez narzeczonego/ną oznacza poświadczenie, że wszystkie informacje zawarte w podaniu są zgodne z prawdą. Podanie informacji niezgodnych z prawdą lub zatajenie istotnych faktów może spowodować zakaz wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy wszystkie odpowiedzi na podaniu są prawidłowe i czy na każde pytanie została udzielona pełna odpowiedź.

Uwaga: Odpowiedzi na wiele pytań dotyczących wypełnienia formularza DS-160 można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html. Instrukcje, jak wypełnić formularz DS-160, są dostępne na naszej stronie internetowej (http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-ds160info.asp). Ambasada w Warszawie nie odpowiada na pytania oraz nie udziela informacji, jak wypełnić formularz DS-160.