SB-1 Visas: Applications for Returning Resident Visas
SB-1 Visas: Applications for Returning Resident Visas

SB-1 Wiza: Podanie o Status Stałego Rezydenta

Na tej stronie:


Wiza dla Powracającego Stałego Rezydenta (SB1)

Stali rezydenci, którzy nie wrócili do Stanów Zjednoczonych w okresie, na jaki pozwala Status Stałego Rezydenta (Green Card) lub w okresie ważności specjalnego zezwolenia z Urzędu Imigracyjnego (Reentry Permit) z przyczyn poza ich kontrolą, mogą ubiegać się o wizę imigracyjną w kategorii Powracającego Stałego Rezydenta (SB-1) w Ambasadzie USA w Warszawie.

Osoby ubiegające się o wizę w tej kategorii powinny udowodnić, że:

 • posiadały status Stałego Rezydenta w chwili wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych; 
 • w chwili wyjazdu miały zamiar wrócić do Stanów Zjednoczonych i nigdy nie odstąpiły od tego zamiaru; 
 • wracają do USA po tymczasowym pobycie za granicą, a przyczyny przedłużenia pobytu poza Stanami Zjednoczonymi były uwarunkowane losowo i niezależne od nich; 
 • spełniają wszystkie kryteria niezbędne do ubiegania się o wizę imigracyjną, 
 • oraz dokonać rejestracji na stronie http://www.ustraveldocs.com 

W celu złożenia podania o Status Powracającego Rezydenta oraz wyznaczenia terminu rozmowy, należy dokonać rejestracji na stronie http://www.ustraveldocs.com lub skontaktować się z infolinią. Należy również wypełnić formularz DS-117 i przynieść go w dniu rozmowy z konsulem wraz z dokumentami, które będą stanowiły dowody na poparcie powyższego wniosku.

W przypadku, gdy podanie o status powracającego rezydenta zostanie rozpatrzone negatywnie opłata nie zostanie zwrócona. Opłata wynosi 180 dolarów lub równowartość w złotówkach w przeliczeniu po kursie dnia Ambasady, akceptowane są również karty kredytowe dla obywateli Unii Europejskiej.

Prosimy o zgromadzenie poniższych dokumentów i przyniesienie ich w dniu rozmowy z konsulem:

 • ważny paszport 
 • wypełniony formularz DS-117
 • zieloną kartę I-551 
 • dowody na potwierdzenie wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych (np. bilet lotniczy, paszport z pieczątkami wjazdów i wyjazdów itd.)
 • dowody na potwierdzenie związku ze Stanami Zjednoczonymi (np. rozliczenia podatkowe, powiązania ekonomiczne, rodzinne i finansowe w USA itd.)
 • dowód na potwierdzenie, że przedłużony pobyt poza Stanami Zjednoczony nastąpił z przyczyn od nas niezależnych.

W przypadku zatwierdzenia podania o Status Powracającego Rezydenta przez konsula, Sekcja Konsularna udzieli dalszych informacji odnośnie procedury imigracyjnej.

Konieczna będzie również kolejna rozmowa z konsulem w celu uzyskania wizy imigracyjnej. Opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę imigracyjną SB1 wynosi 205 dolarów lub równowartość w złotówkach po przeliczeniu wg kursu dnia Ambasady. Opłaty należy dokonać w kasie konsulatu w gotówce lub kartą kredytową (dla obywateli krajów Unii Europejskiej).

Należy ubiegać się o wizę imigracyjną w ciągu 6 miesięcy od daty zatwierdzenia DS-117, po tym terminie podanie traci swoją ważność.

Jeśli podanie o Status Powracającego Rezydenta zostanie rozpatrzone negatywnie:

 • Istnieje możliwość ubiegania się o wizę imigracyjną na podstawie petycji I-130, w przypadku, gdy najbliższa rodzina mieszka w USA

            lub

 • Jeśli nadal jesteś zainteresowany/a wyjazdem do USA, możesz ubiegać się o wizę turystyczną (B2). Należy jednak spełnić wszystkie kryteria, aby kwalifikować się do otrzymania wizy czasowej. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.ustraveldocs.com

Więcej informacji dotyczących stałego pobytu można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 504 2000 (w godzinach 8:30-17:00)  lub prosimy o kontakt drogą elektroniczną z Ambasadą publicwaw@state.gov .

Informacje można również znaleźć na stronie Departamentu Stanu USA: https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/returning-residents.html

ZRZECZENIE SIĘ STATUSU STAŁEGO REZYDENTA (FORMULARZ I-407)

Ambasada USA w Warszawie nie przyjmuje już wniosków I-407.
W celu zrzeczenia się statusu stałego rezydenta należy wypełnić w języku angielskim wniosek I-407(PDF) Abandonment of Lawful Permanent Residence (należy się upewnić, że wszystkie punkty zostały wypełnione, w tym punkt 10 w części 1 – wyjaśnij szczegółowo powody, dla których zrzekasz się statusu stałego rezydenta). Kopie wypełnionego formularza I-407 oraz „zielonej karty” I-551 należy zachować do swojego użytku. Wypełniony oryginał formularza I-407, kartę stałego pobytu oraz kopertę ze swoim adresem zwrotnym należy wysłać pocztą do Wschodniego Centrum Podań Urzędu Imigracyjnego USCIS (Eastern Form Center) na adres:

Zwykłe przesyłki pocztowe (USPS):

USCIS Eastern Forms Center
Attn: I-407 Unit
PO Box 567
Williston, VT 05495, USA

 

Przesyłki kurierskie i rejestrowane FedEX, UPS, DHL, itp.:

USCIS Eastern Forms Center
Attn: I-407 Unit
124 Leroy Road
Williston, VT 05495, USA

Urząd Imigracyjny odeśle kopię przyjętego i podpisanego wniosku na podany na kopercie zwrotnej adres w ciągu kilku tygodni. Podróżując do Stanów Zjednoczonych należy kopię wypełnionego wniosku I-407 mieć przy sobie. 

Jak ubiegać się o możliwość ponownego wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych

Jeśli jesteś stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych i przebywasz poza krajem krócej niż 12 miesięcy (364 dni lub mniej), możesz ubiegać się o ponowny wjazd na teren Stanów Zjednoczonych przedstawiając swoją zieloną kartę urzędnikowi imigracyjnemu na lotnisku w USA. Należy także udowodnić, że nadal posiadasz status stałego rezydenta.  

Wyjątkowe przypadki dotyczące amerykańskich wojskowych i pracowników rządowych

Przepisy dotyczące przebywania poza Stanami Zjednoczonymi krócej niż 12 miesięcy nie dotyczą małżonka lub dziecka osoby pracującej dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych stacjonującego za granicą lub osoby pracującej dla rządu USA. W tym przypadku, małżonek lub dziecko muszą okazać na lotnisku w USA Kartę Stałego Pobytu (Zielona Karta) oraz adres miejsca stałego zamieszkania w Stanach Zjednoczonych, przy czym wjazd ten nastąpić może przed lub jednocześnie z wjazdem małżonka będącego członkiem sił zbrojnych lub pracownikiem rządowym lub w ciągu 4 miesięcy od powrotu małżonka do Stanów Zjednoczonych.

Specjalne zezwolenie z Urzędu Imigracyjnego Reentry Permit

Posiadacz zielonej karty zamierzający opuścić Stany Zjednoczone na dłużej niż 12 miesięcy powinien zgłosić się do Urzędu Imigracyjnego nie później niż 30 dni przed planowanym wyjazdem i ubiegać się o tzw. „biały paszport”- Reentry Permit. Jest to dokument pozwalający na przebywanie poza Stanami Zjednoczonymi maksymalnie do 2 lat i ważność takiego dokumentu nie może być przedłużona. Jeśli dokument jest zatwierdzony, wówczas jego posiadacz ma prawo wjechać na teren Stanów Zjednoczonych w ramach jego ważności. Każda osoba ubiegająca się o ponowny wjazd na teren USA musi spełnić wymagania stawiane przez Urząd Imigracyjny i udowodnić, że są one spełnione w chwili wjazdu w każdym względzie.